Rakovina v rodině

Komunikace s dospívajícími o rakovině u člena rodiny:


Upřímnost a důvěra: Sdílejte většinu faktů o diagnóze a plánu léčby rakoviny člena rodiny. Upřímnost je klíčová, protože vytváří důvěru a umožňuje dospívajícím lépe zvládat své pocity a reakce.

Klidné místo a čas: Najděte klidné místo pro rozhovor, kde nebude přerušení. Dopřejte dospívajícímu čas na pochopení informací a na kladení otázek. Může trvat nějaký čas, než si s diagnózou poradí.

Více rozhovorů: Rozdělte sdílení informací do více rozhovorů. To umožní dospívajícím postupně zpracovávat emoce a otázky, které se objeví. Nejedná se o jednorázový proces, a proto je důležité mít trpělivost.

Ověření porozumění: Zjistěte, zda dospívající skutečně rozumí informacím, které jste jim sdělili, a zda mají nějaké otázky. To pomůže zajistit, že mají jasný a úplný obraz o situaci.

Podpora bez přetížení: Nabídněte svou podporu a pomoc, ale zároveň se vyvarujte přenášení na dospívajícího příliš velké zodpovědnosti. Mohou se snažit převzít více povinností, což by mohlo zvýšit jejich stres.

Konkrétní otázky: Klaďte konkrétní otázky, které směřují k pocitům dospívajícího. Například se ptejte: "Jak se cítíš, když jsem v úterý pryč kvůli léčbě?" To ukazuje, že se zajímáte o jejich pocity.

Sledování změn: Pozorujte změny v chování dospívajícího, které mohou signalizovat potřebu další podpory. Patří sem například pokles ve studijních výsledcích, změny v sociálním životě nebo extrémní náladové výkyvy.

Možnost externí podpory: Uvědomte si, že dospívající se mohou obrátit na přátele, prarodiče, trenéry nebo jiné dospělé, pokud s vámi nepociťují komfort v komunikaci. Respektujte jejich potřebu vyhledávat podporu.

Zachování náklonnosti: Pamatujte, že i přes těžkou situaci je důležité projevovat lásku a náklonnost. Smát se a projevovat náklonnost může pomoci dospívajícím cítit se podporováni.

Komunikace o diagnóze s dítětem a s mladými dospělými podle věku:


0-3 roky: Děti v tomto věku nerozumějí rakovině, takže je důležité uklidňovat a upřímně vysvětlovat, co se děje. Mohou mít obavy z oddělení od rodičů.

3-7 let: Děti dokážou pochopit jednoduchá vysvětlení. Mohou si myslet, že něco udělaly špatně a způsobily si rakovinu. Ujištění o nevině a minimalizace bolesti jsou důležité.

7-12 let: Děti v této věkové skupině již chápou detailnější vysvětlení. Mohou se zajímat o léčbu a její vliv na jejich život. Ujištění o podpoře a otevřená komunikace jsou klíčové.

13-15 let: Teenageři jsou schopni pochopit složitější vysvětlení a mohou mít mnoho podrobných otázek. Mohou chtít být zapojeni do rozhodování o léčbě. Důležité je diskutovat i o jejich jedinečných obavách, jako je vzhled a sociální začlenění.

15-19 let: Diagnóza rakoviny může způsobit zmatek a pocit nejistoty. Tito mladí lidé se nacházejí v období života, kdy se snaží vybudovat svou identitu a plány do budoucna. Rakovina může plány narušit a způsobit nejistotu ohledně budoucnosti. Mohou zažít pocit izolace od svých vrstevníků, kteří nemají podobnou zkušenost. Mohou se cítit odlišně a méně začleněni do běžného života. Mohou cítit potřebu podpory rodiny, přátel a zdravotnických profesionálů. Budou hledat spojení s jinými mladými lidmi, kteří procházejí podobnou situací.

20-30 let: Mladí dospělí často začínají budovat svou kariéru, vztahy a rodinu. Diagnóza rakoviny může vyvolat obavy o budoucnost a naplnění svých cílů. Může je to ovlivnit v jejich identitě a sebepojetí. Mohou se ptát, kdo jsou nyní, když jsou konfrontováni s touto nemocí.
Těmito způsoby a ohleduplným přístupem lze lépe komunikovat s dospívajícími o rakovině u nemocného člena rodiny, podporovat jejich emocionální potřeby a zvládnout tuto náročnou situaci.

Tipy pro komunikaci s dítětem o jeho rakovině:


Příprava a rada: Před rozhovorem si promyslete, co budete říkat. Můžete se poradit se zdravotním týmem vašeho dítěte nebo jiným rodičem, kdo byl v podobné situaci.

Podpora při rozhovoru: Uvažte o přítomnosti další osoby při prvním rozhovoru. To může být člen rodiny nebo zdravotní profesionál, kteří vám pomohou lépe vysvětlit rakovinu.

Otevřená komunikace: Jeden rozhovor nestačí. Průběžně vedete krátké rozhovory, abyste udrželi komunikační linky otevřené a zpřístupnili prostor pro další otázky.

Upřímnost a otázky: Buďte upřímní a povzbuzujte dítě, aby pokládalo otázky. I když neznáte všechny odpovědi, slibujte, že se je dozvíte a podělíte se s nimi.

Sdílení emocí: Sdílejte své pocity s dítětem a podporujte je, aby se také svěřovalo. Jste pro ně důležitým zdrojem informací a podpory. Dítě se nemusí cítit osaměle, když se s vámi může podělit o své pocity.

Vysvětlení slov: Vysvětlete dítěti význam slov týkajících se rakoviny, která může slyšet u lékaře. Použijte jednoduché termíny, například "chemoterapie jsou speciální léky, které bojují proti rakovině" nebo "nádor je bulka uvnitř těla".

Léčba a vedlejší účinky: Promluvte o léčbě, kterou bude potřebovat, a jak mohou léčebné postupy probíhat. Buďte upřímní ohledně možných bolestí a vedlejších účinků.

Hledání podpory: Nenajdete-li odpovědi na své otázky, vyhledejte podporu pro sebe, své dítě a rodinu. Sociální pracovníci nemocnic, podpůrné skupiny, individuální a rodinné poradenství nebo duchovní zdroje mohou být cennými způsoby podpory.

Komunikace s dítětem o rakovině vyžaduje citlivost, trpělivost a otevřenost. Tyto rady vám mohou pomoci vytvořit zdravý a podpůrný komunikační prostor pro vaše dítě během obtížného období léčby.

Kompas emocionálních rozhovorů


Komunikace s partnerem/kamarádem o rakovině: Tipy pro otevřený a podpůrný rozhovor:


Společná prozkoumání léčby: S partnerem/kamarádem prozkoumejte možnosti léčby. Zeptejte se, jak ho můžete podpořit při rozhodování o léčbě. Navštěvujte lékaře společně a sdílejte si informace.

Vyhrazení času: Najděte si čas na rozhovor bez rozptylování. Vyberte si klidnou část dne, kdy oba můžete být plně přítomní.

Příprava a poznámky: Nacvičte si nebo si napište, co chcete říct. To pomůže zamezit nepřesným sdělením a zajistí, že sdělíte své priority a obavy.

Vzájemná podpora: Sdílejte, jak vás může partner/kamarád podpořit. Otevřeně hovořte o zvládání stresu a společně hledejte způsoby, jak se podporovat.

Otevřenost o emocích: Mluvte o svých pocitech, včetně negativních emocí. Respektujte partnerovy/kamarádovy pocity a vytvořte prostor pro sdílení.

Respektování různých emocí: Uvědomte si, že různé emoce mohou v průběhu času převažovat. Respektujte partnerovy/kamarádovy pocity a neodsuzujte je.

Variabilita témat: Nemluvte jen o rakovině. Vyhraďte si čas na běžné témata a udržujte původní způsob komunikace.

Humor jako uvolnění: Používejte humor ke zvládání situace. Společný smích může uvolnit stres a posílit spojení.

Vyjádření potřeb: Pokud má partner/kamarád rakovinu, nebojte se požádat o potřebnou podporu např. psychoterapeuta.

Sdílení fyzické a emoční stránky: Otevřeně mluvte o tom, jak se cítíte. To pomůže partnerovi/kamarádovi lépe vás podpořit.


Komunikace je klíčem k zachování spojení a vzájemné podpory během těžkého období rakoviny. Otevřenost a empatie jsou důležité pro udržení pevného vztahu.


Komunikace s partnerem o rakovině: Obecné tipy

Dobrá komunikace s partnerem v situaci rakoviny je klíčová pro udržení podpory a porozumění mezi oběma stranami. Zde je několik obecných tipů, které mohou pomoci:

Aktivní naslouchání: Soustřeďte se na partnera a aktivně poslouchejte jeho slova. Opakujte, co řekl, abyste získali zpětnou vazbu a potvrdili porozumění.

Nepředpokládejte: Nečekejte, že víte, co si partner myslí. Pokud máte nejasnosti, ptejte se a získejte přímé informace.

Výrazy "Já": Vyjadřujte své pocity pomocí výroků typu "já". Tím minimalizujete obvinění a vytváříte prostor pro otevřený dialog.

Respektujte bez zraňování: Vyhněte se urážkám, kritice nebo sarkasmu. Komunikujte respektováním partnerových emocí.

Zachování klidu: Pokud se cítíte rozrušeni, uklidněte se předtím, než pokračujete v rozhovoru. Uvolněná nálada podporuje konstruktivní dialog.

Čas a soustředění: Neuspěchejte ne konverzaci. Poskytujte dostatek času partnerovi i sobě. Soustřeďte se pouze na jedno téma.

Střídání mluvení: Dbejte na střídání mluvení. Nepřerušujte a umožněte partnerovi vyjádřit své pocity.

Téma a dohoda: Udržujte se na daném tématu a vyhněte se zbytečným odbočkám. Pokud téma vyžaduje více času, dohodněte se na pokračování později.

Podpora od neutrální osoby: Uvažujte o konzultaci s vyškoleným poradcem, který vám může pomoci zpracovat emoce a perspektivy.

Komunikace je cenným nástrojem pro prohloubení vztahu během rakoviny. Otevřený, empatický a respektující rozhovor může pomoci oběma stranám lépe se vyrovnat s výzvami, které nemoc přináší.

Život s Rakovinou: Jak komunikovat a zároveň se podporovat 

Rakovina má hluboký a mnohostranný vliv na rodinný život. Diagnóza rakoviny může znamenat složité změny v dynamice rodiny, emocionálních reakcích a povinnostech. Zde je několik způsobů, jak rakovina může ovlivnit rodinný život:

Vztahy mezi partnery:


Změny rolí: Diagnóza rakoviny může změnit obvyklé role ve vztahu. Někdo, kdo byl vždy nezávislý, se může stát více závislým na péči partnera a naopak. To může vyvolat změny ve vzájemném vnímání.

Změny povinností: Léčba rakoviny a její vedlejší účinky mohou znamenat, že partner, který byl vždy více aktivní, teď potřebuje více péče. To může zatížit druhého partnera, který se musí více angažovat v domácích a pečovatelských úkolech.

Změny emocionálních potřeb: Partner může procházet škálou emocí od strachu, úzkosti a stresu až po smutek a beznaděj. Komunikace o těchto emocích a podpora je klíčová.

Vztahy s dětmi:

Komunikace s dětmi: Dětem by měla být poskytnuta otevřená a upřímná komunikace o diagnóze rakoviny. Děti mohou cítit strach a znepokojení, a proto je důležité, aby jim bylo vysvětleno, co se děje, a aby měly prostor sdílet své pocity.

Změny v chování dětí: Děti se mohou chovat odlišně v reakci na situaci. Některé mohou být více lpící, jiné se mohou stáhnout. Je důležité být trpělivý a podporovat děti v projevování svých emocí.

Vztahy s přáteli a rodinou:

Podpora od přátel a rodiny: Někteří přátelé a členové rodiny mohou poskytnout cennou podporu a pomoc. Jiní mohou být nesrozumitelní nebo se mohou distancovat. Otevřená komunikace může pomoci vysvětlit vaše potřeby.

Zachování kontaktu: Pokuste se udržovat kontakt se svými blízkými, i když se cítíte unavení nebo máte závažné dny. Socializace může přispět k vašemu celkovému duševnímu zdraví.

Podpora od ostatních: Nebojte se požádat o pomoc a podporu od svých blízkých. Přijetí pomoci může znamenat odlehčení v péči o domácnost a poskytnutí volného času na zotavení.

Obecné tipy:

Otevřená komunikace: Otevřená a upřímná komunikace je klíčová. Mluvte o svých pocitech, obavách a potřebách.

Stanovení hranic: Stanovte hranice pro sebe i pro ostatní. Nebojte se říci, co vám prospívá a co je pro vás obtížné.

Získávání podpory: V případě potřeby vyhledejte profesionální podporu, jako jsou terapeuti, poradci nebo podpůrné skupiny.

Udržování rutin: Snažte se udržet některé normální každodenní rutiny a aktivity, což může přispět k stabilitě rodinného života.

Flexibilita: Buďte otevření změnám a přizpůsobení se novým okolnostem. Ne všechno lze plánovat a předvídat.

Je důležité si uvědomit, že vliv rakoviny na rodinný život je individuální a může se lišit v závislosti na situaci a osobních dynamikách. Otevřená komunikace, vzájemná podpora a respekt jsou klíčové pro udržení pevných vztahů během tohoto obtížného období.


Zdroj : https://www.cancer.net/
 

Sledujte nás

Vypadá tak křehce a přitom je tak neskutečně silná, i když si to možná sama ani neuvědomuje. To je naše Hero Kája. Jen si představ, jaký to asi je, koukat se na pozitivní těhotenskej test, kterej ti…

David, věčně vysmátej, pozitivně naladěnej člověk, co si nehodlá připouštět k tělu to špatný. Některý by to už nejspíš vzdali, hroutili se z prognóz a osudu, kterej mu život přinesl. David má však na…

Konečně je to tady! Máme hotovej e-shop. 🤩 A připravili jsme pro tebe s našima Soldiers fakt velký pecky, každej si určitě vybere, ať už se ti bude líbit naše originální kolekce nebo merch od…

Tak takhle fakt ne! 🛑 Ty nevyžádané rady a hodnocení života druhých... Pozor na to a zvlášť u lidí, co si prochází sakra těžkym obdobím. My sami sme byli překvapený, co jsou lidi schopný říct…

Nášeho Paula spojuje se seriálovym Filipem stejná diagnóza a můžeš ho taky vidět na koncích jednotlivejch dílů seriálu Smysl pro tumor. Zrovna dneska běží druhej díl. Paul se možná tváří tako tvrďák,…

Míša Chotovinská je jednou z našich Hero, co se nebojí vodkrýt svoji duši a jako jedna z 13 našich Heroes se podělila o svůj sakra silnej příběh. Můžeš ji vidět nejen dneska na konci prvního dílu…

Máte projekt, kterej se zabejvá pomocí onkologickejm pacientům? Chcete, aby se o vaší činnosti dozvěděli právě ty, který to potřebujou nejvíc? Chcete bejt součástí projektu, kterej u nás nemá obdoby?…

Na jednom laně! Tak sme pojmenovali akci, která vznikla ve spolupráci s @marekholecek ek , kterej pro nás zařídil prostory @lezeckecentrumsmichoff . Byl to fakt nabitej den. Začali jsme "piknikem" s…

Odebírejte novinky

Chceš vědět, co se právě teď děje u nás? Tak neváhej a my tě budeme pravidelně informovat, ať ti nic neunikne.

Kontakt


Kancelář:

Fuck Cancer
Hradčanské náměstí 61/11
118 00  Praha 1

Bankovní spojení:

888 123 888 2 / 5500

Hlavní partner

Partneři