Rakovina v rodině

Komunikace s dospívajícími o rakovině u člena rodiny:


Upřímnost a důvěra: Sdílejte většinu faktů o diagnóze a plánu léčby rakoviny člena rodiny. Upřímnost je klíčová, protože vytváří důvěru a umožňuje dospívajícím lépe zvládat své pocity a reakce.

Klidné místo a čas: Najděte klidné místo pro rozhovor, kde nebude přerušení. Dopřejte dospívajícímu čas na pochopení informací a na kladení otázek. Může trvat nějaký čas, než si s diagnózou poradí.

Více rozhovorů: Rozdělte sdílení informací do více rozhovorů. To umožní dospívajícím postupně zpracovávat emoce a otázky, které se objeví. Nejedná se o jednorázový proces, a proto je důležité mít trpělivost.

Ověření porozumění: Zjistěte, zda dospívající skutečně rozumí informacím, které jste jim sdělili, a zda mají nějaké otázky. To pomůže zajistit, že mají jasný a úplný obraz o situaci.

Podpora bez přetížení: Nabídněte svou podporu a pomoc, ale zároveň se vyvarujte přenášení na dospívajícího příliš velké zodpovědnosti. Mohou se snažit převzít více povinností, což by mohlo zvýšit jejich stres.

Konkrétní otázky: Klaďte konkrétní otázky, které směřují k pocitům dospívajícího. Například se ptejte: "Jak se cítíš, když jsem v úterý pryč kvůli léčbě?" To ukazuje, že se zajímáte o jejich pocity.

Sledování změn: Pozorujte změny v chování dospívajícího, které mohou signalizovat potřebu další podpory. Patří sem například pokles ve studijních výsledcích, změny v sociálním životě nebo extrémní náladové výkyvy.

Možnost externí podpory: Uvědomte si, že dospívající se mohou obrátit na přátele, prarodiče, trenéry nebo jiné dospělé, pokud s vámi nepociťují komfort v komunikaci. Respektujte jejich potřebu vyhledávat podporu.

Zachování náklonnosti: Pamatujte, že i přes těžkou situaci je důležité projevovat lásku a náklonnost. Smát se a projevovat náklonnost může pomoci dospívajícím cítit se podporováni.

Komunikace o diagnóze s dítětem a s mladými dospělými podle věku:


0-3 roky: Děti v tomto věku nerozumějí rakovině, takže je důležité uklidňovat a upřímně vysvětlovat, co se děje. Mohou mít obavy z oddělení od rodičů.

3-7 let: Děti dokážou pochopit jednoduchá vysvětlení. Mohou si myslet, že něco udělaly špatně a způsobily si rakovinu. Ujištění o nevině a minimalizace bolesti jsou důležité.

7-12 let: Děti v této věkové skupině již chápou detailnější vysvětlení. Mohou se zajímat o léčbu a její vliv na jejich život. Ujištění o podpoře a otevřená komunikace jsou klíčové.

13-15 let: Teenageři jsou schopni pochopit složitější vysvětlení a mohou mít mnoho podrobných otázek. Mohou chtít být zapojeni do rozhodování o léčbě. Důležité je diskutovat i o jejich jedinečných obavách, jako je vzhled a sociální začlenění.

15-19 let: Diagnóza rakoviny může způsobit zmatek a pocit nejistoty. Tito mladí lidé se nacházejí v období života, kdy se snaží vybudovat svou identitu a plány do budoucna. Rakovina může plány narušit a způsobit nejistotu ohledně budoucnosti. Mohou zažít pocit izolace od svých vrstevníků, kteří nemají podobnou zkušenost. Mohou se cítit odlišně a méně začleněni do běžného života. Mohou cítit potřebu podpory rodiny, přátel a zdravotnických profesionálů. Budou hledat spojení s jinými mladými lidmi, kteří procházejí podobnou situací.

20-30 let: Mladí dospělí často začínají budovat svou kariéru, vztahy a rodinu. Diagnóza rakoviny může vyvolat obavy o budoucnost a naplnění svých cílů. Může je to ovlivnit v jejich identitě a sebepojetí. Mohou se ptát, kdo jsou nyní, když jsou konfrontováni s touto nemocí.
Těmito způsoby a ohleduplným přístupem lze lépe komunikovat s dospívajícími o rakovině u nemocného člena rodiny, podporovat jejich emocionální potřeby a zvládnout tuto náročnou situaci.

Tipy pro komunikaci s dítětem o jeho rakovině:


Příprava a rada: Před rozhovorem si promyslete, co budete říkat. Můžete se poradit se zdravotním týmem vašeho dítěte nebo jiným rodičem, kdo byl v podobné situaci.

Podpora při rozhovoru: Uvažte o přítomnosti další osoby při prvním rozhovoru. To může být člen rodiny nebo zdravotní profesionál, kteří vám pomohou lépe vysvětlit rakovinu.

Otevřená komunikace: Jeden rozhovor nestačí. Průběžně vedete krátké rozhovory, abyste udrželi komunikační linky otevřené a zpřístupnili prostor pro další otázky.

Upřímnost a otázky: Buďte upřímní a povzbuzujte dítě, aby pokládalo otázky. I když neznáte všechny odpovědi, slibujte, že se je dozvíte a podělíte se s nimi.

Sdílení emocí: Sdílejte své pocity s dítětem a podporujte je, aby se také svěřovalo. Jste pro ně důležitým zdrojem informací a podpory. Dítě se nemusí cítit osaměle, když se s vámi může podělit o své pocity.

Vysvětlení slov: Vysvětlete dítěti význam slov týkajících se rakoviny, která může slyšet u lékaře. Použijte jednoduché termíny, například "chemoterapie jsou speciální léky, které bojují proti rakovině" nebo "nádor je bulka uvnitř těla".

Léčba a vedlejší účinky: Promluvte o léčbě, kterou bude potřebovat, a jak mohou léčebné postupy probíhat. Buďte upřímní ohledně možných bolestí a vedlejších účinků.

Hledání podpory: Nenajdete-li odpovědi na své otázky, vyhledejte podporu pro sebe, své dítě a rodinu. Sociální pracovníci nemocnic, podpůrné skupiny, individuální a rodinné poradenství nebo duchovní zdroje mohou být cennými způsoby podpory.

Komunikace s dítětem o rakovině vyžaduje citlivost, trpělivost a otevřenost. Tyto rady vám mohou pomoci vytvořit zdravý a podpůrný komunikační prostor pro vaše dítě během obtížného období léčby.

Kompas emocionálních rozhovorů


Komunikace s partnerem/kamarádem o rakovině: Tipy pro otevřený a podpůrný rozhovor:


Společná prozkoumání léčby: S partnerem/kamarádem prozkoumejte možnosti léčby. Zeptejte se, jak ho můžete podpořit při rozhodování o léčbě. Navštěvujte lékaře společně a sdílejte si informace.

Vyhrazení času: Najděte si čas na rozhovor bez rozptylování. Vyberte si klidnou část dne, kdy oba můžete být plně přítomní.

Příprava a poznámky: Nacvičte si nebo si napište, co chcete říct. To pomůže zamezit nepřesným sdělením a zajistí, že sdělíte své priority a obavy.

Vzájemná podpora: Sdílejte, jak vás může partner/kamarád podpořit. Otevřeně hovořte o zvládání stresu a společně hledejte způsoby, jak se podporovat.

Otevřenost o emocích: Mluvte o svých pocitech, včetně negativních emocí. Respektujte partnerovy/kamarádovy pocity a vytvořte prostor pro sdílení.

Respektování různých emocí: Uvědomte si, že různé emoce mohou v průběhu času převažovat. Respektujte partnerovy/kamarádovy pocity a neodsuzujte je.

Variabilita témat: Nemluvte jen o rakovině. Vyhraďte si čas na běžné témata a udržujte původní způsob komunikace.

Humor jako uvolnění: Používejte humor ke zvládání situace. Společný smích může uvolnit stres a posílit spojení.

Vyjádření potřeb: Pokud má partner/kamarád rakovinu, nebojte se požádat o potřebnou podporu např. psychoterapeuta.

Sdílení fyzické a emoční stránky: Otevřeně mluvte o tom, jak se cítíte. To pomůže partnerovi/kamarádovi lépe vás podpořit.


Komunikace je klíčem k zachování spojení a vzájemné podpory během těžkého období rakoviny. Otevřenost a empatie jsou důležité pro udržení pevného vztahu.


Komunikace s partnerem o rakovině: Obecné tipy

Dobrá komunikace s partnerem v situaci rakoviny je klíčová pro udržení podpory a porozumění mezi oběma stranami. Zde je několik obecných tipů, které mohou pomoci:

Aktivní naslouchání: Soustřeďte se na partnera a aktivně poslouchejte jeho slova. Opakujte, co řekl, abyste získali zpětnou vazbu a potvrdili porozumění.

Nepředpokládejte: Nečekejte, že víte, co si partner myslí. Pokud máte nejasnosti, ptejte se a získejte přímé informace.

Výrazy "Já": Vyjadřujte své pocity pomocí výroků typu "já". Tím minimalizujete obvinění a vytváříte prostor pro otevřený dialog.

Respektujte bez zraňování: Vyhněte se urážkám, kritice nebo sarkasmu. Komunikujte respektováním partnerových emocí.

Zachování klidu: Pokud se cítíte rozrušeni, uklidněte se předtím, než pokračujete v rozhovoru. Uvolněná nálada podporuje konstruktivní dialog.

Čas a soustředění: Neuspěchejte ne konverzaci. Poskytujte dostatek času partnerovi i sobě. Soustřeďte se pouze na jedno téma.

Střídání mluvení: Dbejte na střídání mluvení. Nepřerušujte a umožněte partnerovi vyjádřit své pocity.

Téma a dohoda: Udržujte se na daném tématu a vyhněte se zbytečným odbočkám. Pokud téma vyžaduje více času, dohodněte se na pokračování později.

Podpora od neutrální osoby: Uvažujte o konzultaci s vyškoleným poradcem, který vám může pomoci zpracovat emoce a perspektivy.

Komunikace je cenným nástrojem pro prohloubení vztahu během rakoviny. Otevřený, empatický a respektující rozhovor může pomoci oběma stranám lépe se vyrovnat s výzvami, které nemoc přináší.

Život s Rakovinou: Jak komunikovat a zároveň se podporovat 

Rakovina má hluboký a mnohostranný vliv na rodinný život. Diagnóza rakoviny může znamenat složité změny v dynamice rodiny, emocionálních reakcích a povinnostech. Zde je několik způsobů, jak rakovina může ovlivnit rodinný život:

Vztahy mezi partnery:


Změny rolí: Diagnóza rakoviny může změnit obvyklé role ve vztahu. Někdo, kdo byl vždy nezávislý, se může stát více závislým na péči partnera a naopak. To může vyvolat změny ve vzájemném vnímání.

Změny povinností: Léčba rakoviny a její vedlejší účinky mohou znamenat, že partner, který byl vždy více aktivní, teď potřebuje více péče. To může zatížit druhého partnera, který se musí více angažovat v domácích a pečovatelských úkolech.

Změny emocionálních potřeb: Partner může procházet škálou emocí od strachu, úzkosti a stresu až po smutek a beznaděj. Komunikace o těchto emocích a podpora je klíčová.

Vztahy s dětmi:

Komunikace s dětmi: Dětem by měla být poskytnuta otevřená a upřímná komunikace o diagnóze rakoviny. Děti mohou cítit strach a znepokojení, a proto je důležité, aby jim bylo vysvětleno, co se děje, a aby měly prostor sdílet své pocity.

Změny v chování dětí: Děti se mohou chovat odlišně v reakci na situaci. Některé mohou být více lpící, jiné se mohou stáhnout. Je důležité být trpělivý a podporovat děti v projevování svých emocí.

Vztahy s přáteli a rodinou:

Podpora od přátel a rodiny: Někteří přátelé a členové rodiny mohou poskytnout cennou podporu a pomoc. Jiní mohou být nesrozumitelní nebo se mohou distancovat. Otevřená komunikace může pomoci vysvětlit vaše potřeby.

Zachování kontaktu: Pokuste se udržovat kontakt se svými blízkými, i když se cítíte unavení nebo máte závažné dny. Socializace může přispět k vašemu celkovému duševnímu zdraví.

Podpora od ostatních: Nebojte se požádat o pomoc a podporu od svých blízkých. Přijetí pomoci může znamenat odlehčení v péči o domácnost a poskytnutí volného času na zotavení.

Obecné tipy:

Otevřená komunikace: Otevřená a upřímná komunikace je klíčová. Mluvte o svých pocitech, obavách a potřebách.

Stanovení hranic: Stanovte hranice pro sebe i pro ostatní. Nebojte se říci, co vám prospívá a co je pro vás obtížné.

Získávání podpory: V případě potřeby vyhledejte profesionální podporu, jako jsou terapeuti, poradci nebo podpůrné skupiny.

Udržování rutin: Snažte se udržet některé normální každodenní rutiny a aktivity, což může přispět k stabilitě rodinného života.

Flexibilita: Buďte otevření změnám a přizpůsobení se novým okolnostem. Ne všechno lze plánovat a předvídat.

Je důležité si uvědomit, že vliv rakoviny na rodinný život je individuální a může se lišit v závislosti na situaci a osobních dynamikách. Otevřená komunikace, vzájemná podpora a respekt jsou klíčové pro udržení pevných vztahů během tohoto obtížného období.


Zdroj : https://www.cancer.net/
 

Sledujte nás

Odebírejte novinky

Chceš vědět, co se právě teď děje u nás? Tak neváhej a my tě budeme pravidelně informovat, ať ti nic neunikne.

Kontakt


Kancelář:

Fuck Cancer
Hradčanské náměstí 61/11
118 00  Praha 1

Bankovní spojení:

888 123 888 2 / 5500

Hlavní partner

Partneři